Οδηγίες διαδικασίας αίτησης

Υποβολή Νέας Αίτησης

Η υποβολή της αίτησης για το μεταπτυχιακό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εξής διαδικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm . Μέσω αυτής μπορεί να υποβληθεί αίτηση για διάφορα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία αίτησης για το μεταπτυχιακό «MSc Cell and Gene Therapies»

HOW TO APPLY ΤΟ BI-INSTITUTIONAL «MSc Cell and Gene Therapies»

All the procedure of application takes places in the following electronic platform: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .

Βήμα 1

 • Επιλέξτε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ / NEW APPLICATION
 • Eπιλέξτε το εικονίδιο Manual για να εμφανίσετε το εγχειρίδιο χρήσης
 • Στην συνέχεια καταχωρήστε στο ελεύθερο πεδίο το captcha που εμφανίστηκε στην οθόνη σας και επιλέξτε Επόμενο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

Σημείωση: Επιλέγοντας το εικονίδιο ανανέωσης μπορείτε να εμφανίσετε νέο captcha

STEP 1

 • Ηere you can find the application in English NEW APPLICATION
 • Select the icon Manual so that the instruction manual appears
 • Εnter the captcha that has appeared on your screen on the required field (blank field) and select Next to proceed to the next step

Note: You can use the refresh icon to appear a new captcha

Βήμα 2

Επιλέξτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ POSTGRADUATE STUDIES (MASTERS DEGREE) και στην συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.

STEP 2

Select POSTGRADUATE STUDIES (MASTERS DEGREE)  and select NEXT

Βήμα 3

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών: Cell and Gene Therapies from bench to bedside and Good Manufacturing Practices.

Στο κάτω μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστούν το link της παρούσας ιστοσελίδας  και η διαθέσιμη περίοδος εισαγωγής για την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε την αίτηση.

Σημείωση: Εάν η χρονική περίοδος που έχετε ξεκινήσει την διαδικασία αίτησης δεν εμπίπτει στην περίοδο αιτήσεων εισαγωγής για το πρόγραμμα  τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα:  « Η περίοδος αιτήσεων δεν είναι ανοιχτή»

STEP 3

Choose the programme studies “ Cell and Gene Therapies from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”.

The link of the present webpage at the bottom of the screen appears and the available period of applying as well.

Note: If the time period for applying is not in effect, then you will not be able to apply and the following message will appear : “The application period is not open”

Βήμα 4

Στο 4ο βήμα καλείστε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σημείωση: Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με κεφάλαια γράμματα

 • Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
 • Στο πλαίσιο «Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου» αρκεί να συμπληρώσετε ένα (1) από τα δύο (2) αυτά στοιχεία.

STEP 4

Here you are required to fill in your personal details

Note: Use Only Capital Leters 

 • The filling in of boxes with *is obligatory for proceeding to the next step.
 • ID DATA OR PASSPORT DATA: Here you have to fill in your Identity Card or your Passport data.

Βήμα 5

Στο βήμα αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας σας.

 • Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
 • Εάν η προσωρινή και η μόνιμη διεύθυνσή σας είναι ίδια, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζετε στην οθόνη σας.
 • Το email που θα καταχωρήσετε θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία της εξέλιξης της αίτησή σας.

STEP 5

Here you are required to fill in the details of your address and communication.

 • The filling in of boxes with *is obligatory for proceeding to the next step.
 • If your temporary and permanent address is the same, choose the relevant field that appears in your screen
 • The mail that you will fill in will be the communication point as far as your application is concerned

Βήμα 6

Στο βήμα αυτό συμπληρώνετε τις σπουδές σας

 • Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη κάτοχος πτυχίου / διπλώματος θα πρέπει να καταχωρήσετε την πληροφορία της πιθανής ημερομηνίας ορκωμοσίας σας.
 • Στην συνέχεια καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα αποφοίτησής σας.
 • Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση του πεδίο ΌΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ / INSTITUTION NAME και επιλέξτε από τα αποτελέσματα το/τα ιδρύματα αποφοίτησής σας. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ίδρυμα με βάση την χώρα στην οποία βρίσκεται ή και με την ονομασία του ιδρύματος αυτού.

Σημείωση: Για την εμφάνιση όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων εναλλακτικά επιλέξτε «Προσωπική Λίστα Τιμών».

Στην οθόνη επιλογής θα σας εμφανιστούν μόνο τα Πανεπιστήμια με δείκτη χώρας GR.

STEP 6

 • In case you have not obtained your degree, here you will declare a possible date of graduation
 • Write down the necessary information regarding the Institution(s) you have graduated
 • Use the research capability in the box INSTITUTION NAME and choose accordingly. You can choose an Institution according the country it is situated or its name.

Βήμα 7

Στο βήμα αυτό έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία των συστατικών επιστολών σας αλλά και να επισυνάψετε έγγραφα για κάθε συστατική σας επιστολή.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε συστατικές επιστολές, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό το βήμα μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται μπορείτε να το αφήσετε κενό και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να τις ανεβάσετε ως επισυναπτόμενα έγγραφα.

Σημείωση: Για να καταχωρήσετε στοιχεία για περισσότερες από μία συστατικές επιστολές, κάντε διπλό κλικ στην επόμενη συστατική επιστολή για να σας εμφανιστούν τα πεδία προς συμπλήρωση.

STEP 7

 • Here you can register the data of your reference letters and upload the relative documents
 • In case you do not have reference letters, you omit this step

Note: in order to upload more than one reference letters, you double click the next one and the boxes for filling in will appear

Βήμα 8

 • Καταχωρήστε στο βήμα αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρώσετε την αίτηση εισαγωγής σας.

Υποχρεωτική καταχώρηση:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση υποψηφιότητας (Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για ΑΕΙ αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σε περίπτωση εκκρεμούς ορκωμοσίας
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυο (2) συστατικές επιστολές

Προαιρετική καταχώρηση:

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.
 • Λοιπά έγγραφα

STEP 8

Here you have to upload all the necessary documents in order to complete your application.

 

First you download the application form which you fill in and sign and then you upload it

 • Copy of ID or passport
 • Copy of your Degree or Certificate that you have fully completed your obligations in case the graduation is pending
 • Transcript of Records
 • Short Curriculum Vitae
 • Certificate of English Language
 • Two (2) reference letters

OPTIONAL:

 • Scientific Publications
 • Certificates of Participation in Scientific Events or Programmes
 • Other documents you deem the Committee should take in mind

Βήμα 9

Επιλέξτε Υποβολή για να ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησής σας ή Ακύρωση για να ακυρώσετε τις καταχωρήσεις σας.

Με την υποβολή της αίτησής σας:

 • Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο μοναδικός αριθμός της αίτησής σας
 • Θα λάβετε αυτόματα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα PDF με τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην αίτησή σας
 • Θα λάβετε στο ίδιο email το μοναδικό αλφαριθμητικό 32 ψηφίων της αίτησής σας με το οποίο θα μπορείτε εντός της προθεσμίας (ή έως ότου να ξεκινήσει η επεξεργασία της αίτησής σας) να τροποποιήσετε τα στοιχεία της αίτησής σας
 • Τα στοιχεία της αίτησής σας θα αποσταλούν αυτόματα στην γραμματεία του τμήματος

Ενημερωτικά email θα σας σταλούν με την εκκίνηση της επεξεργασίας της αίτησής σας αλλά και για την έγκριση ή απόρριψη αυτής.

Step 9

By choosing Submission you complete the application procedure. If you wish differently, you choose Cancel.

After the successful completion of your Application

 • The unique number of your Application will appear
 • You will receive a confirmation email with a PDF file with the data you have written down
 • This email message will also include a 32 alphanumerical code by which you will be able to alter the data you have filled in your application if you think this necessary (but only for a short time of period, that is, the time application period is open or your application is not being examined)
 • You will receive informative email messages in due time

Επεξεργασία Αίτησης

Τροποποίηση της αίτησης που έχετε υποβάλει μπορείτε να πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας πάλι την διαδικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  επιλέγοντας  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / EDIT APPLICATION καταχωρώντας τον αριθμό της αίτησή σας και το μοναδικό αλφαριθμητικό που σας στάλθηκε μέσω email. Αφότου τροποποιήστε τα επιθυμητά στοιχεία της αίτησής σας, επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ/ SUBMISSION και θα λάβετε αυτόματο email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει την ενημερωμένη φόρμα PDF με τα στοιχεία που διορθώσατε / προσθέσατε στην αίτησή σας . ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία της αίτησής σας είναι εφικτή μόνο εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το τμήμα και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία αυτής από την γραμματεία του τμήματος.

PROCESSING YOUR APPLICATION

You can alter the application you have submitted by using the same electronic platform: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm   by choosing  EDIT APPLICATION  and then register the number of your application and the unique alphanumerical code you have received by email. After you make the alterations you wish, choose SUBMISSION and you will receive a confirmation email that will include the updated PDF document with your new entries. This option is available only for a short time of period, that is, the time application period is open or your application is not being examined by the Department of Medicine.

Μετάβαση στο περιεχόμενο